Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. Sausio mėn. 5 d.

1. SĄVOKOS

1.1. Administratorius – KOBIOKI rinkodaros skyriaus darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip el.paštas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – KOBIOKI, UAB „Biokobi international“,Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Lietuvos Respublika.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie KOBIOKI sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką KOBIOKI svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Paslaugos – visos KOBIOKI Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių KOBIOKI, pardavimą.
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; (ii) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis KOBIOKI sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio KOBIOKI, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie KOBIOKI ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo KOBIOKI taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11. KOBIOKI – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.kobioki.lt, valdoma UAB „Biokobi international“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304285464, adresas korespondencijai – Lazdijų g. 18B, Kaunas, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Kauno filiale.
1.12. KOBIOKI partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas KOBIOKI; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. KOBIOKI paskyros – tai KOBIOKI paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose KOBIOKI aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.
1.14. Messenger – komunikacijos su klientais ir rinkodaros įrankis.

2. BENDROSIOS KOBIOKI PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATOS

2.1. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą KOBIOKI, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
2.2. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.3 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.4. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros KOBIOKI bei kreiptis į KOBIOKI el. paštu [email protected] dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
2.5. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš KOBIOKI nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais ar nori pašalinti vartotoją. Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios KOBIOKI ir Paskyros lange „Mano vartotojas“, skyriuje „Vartotojo informacija“, spustelėti ant teiginio „Ištrinti paskyrą“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
2.7. KOBIOKI patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje KOBIOKI teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). KOBIOKI taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi KOBIOKI veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
2.8. KOBIOKI įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per KOBIOKI partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.9. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą KOBIOKI raštu, susipažinti su KOBIOKI turimais savo Asmens
duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą KOBIOKI raštu, elektroniniu paštu [email protected], dėl Paskyros
ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje KOBIOKI; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.10. 2.9 p. išvardintais atitinkamais atvejais KOBIOKI ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia
atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
2.11. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
2.12. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš KOBIOKI kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti KOBIOKI Partneriams.
2.13. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.14. KOBIOKI Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi KOBIOKI paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
2.15. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu KOBIOKI yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu KIOBIOKI yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus KOBIOKI pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.16. KOBIOKI vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys KOBIOKI būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.17.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie KOBIOKI Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti KOBIOKI.
2.18.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus KOBIOKI, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.19. Jeigu KOBIOKI abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.20. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės KOBIOKI paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie KOBIOKI, gali būti įrašyti Slapukai.
2.21. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės KOBIOKI funkcijos jam gali neveikti.
2.22. KOBIOKI naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis KOBIOKI svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. KOBIOKI nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie KOBIOKI Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų KOBIOKI Partnerį.
2.23. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo KOBIOKI puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.
2.24. Bet kuriuo metu galite atsisakyti savo Messenger prenumeratos, įvesdami raktažodį “Stop” programėlės viduje arba “Atsisakyti prenumeratos” apatiniame meniu. Jūsų bus paprašyta, kad jūsų prenumerata  būtų nutraukta.
2.25. KOBIOKI kontroliuoja prenumeratorių duomenis per trečios šalies programinę įrangą. Atsisakius prenumeratos, jūs visiškai atsisakysite visų pranešimų. Jūsų duomenys bus automatiškai anuliuoti po prenumeratos atsisakymo.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

4.1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus.
4.2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: KOBIOKI Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

5. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

5.1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
5.2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.

 

7. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

7.1. Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje KOBIOKI.
7.2. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, yra suteikta teisė jos atsisakyti raštu el. paštu [email protected] arba paštu Lazdijų g. 18B, Kaunas, Lietuva, LT-46349, su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis internetinės svetainės KOBIOKI paslaugomis ir privilegijomis kaip prisijungęs vartotojas.
7.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės KOBIOKI sistemoje.