Parduotuvės taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. Sausio mėn. 5 d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su KOBIOKI taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu KOBIOKI internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo KOBIOKI puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
1.3. Internetinėje parduotuvėje KOBIOKI prekyba vykdoma visoje Lietuvoje.
1.4. Pardavėjas – UAB „Biokobi international“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 304285464, registruota buveinė adresu: Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 700 77870.
1.5. Pirkėjas:
1.5.1. fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
1.5.2. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
1.5.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

 

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
2.2. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir/ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas negali pateikti užsakymo, pirkti prekės ir sudaryti Sutartį su Pardavėju.
2.3. KOBIOKI nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad KOBIOKI patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis ir Užsakymo metu pateikti duomenys yra registruojami ir saugomi KOBIOKI internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
2.5. Pardavėjas Pirkėjui suruošęs užsakymą, išsiunčia PVM sąskaitą faktūrą kliento užsakyme nurodytu el. paštu.
2.6. Dėl jūsų kompiuterio nustatymų bei monitoriaus raiškos, apšvietimo ar panašių sąlygų reali prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes KOBIOKI internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su KOBIOKI internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl
3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
3.2.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
3.2.3. kosmetikos, parfumerijos, buitinės chemijos ir higienos prekių tiekimo;
3.2.4. apatinių drabužių tiekimo;
3.2.5. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
3.2.6. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;
3.2.7. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;
3.2.8. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.
3.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

 

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.2. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis KOBIOKI internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
5.5. KOBIOKI turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 6 mėnesių.
5.6. KOBIOKI turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės KOBIOKI teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. KOBIOKI pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams arba operacijų kaštams.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudoję internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į KOBIOKI banko sąskaitą.
7.2.2. Apmokėjimas el. bankininkystę, 3-čios šalies paslaugų tiekėjo pagalba.
7.2.3. Apmokėjimas mokėjimo kortele, 3-čios šalies paslaugų tiekėjo pagalba.
7.2.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Šiam apmokėjimo būdui taikomas 2 eurų paslaugos mokestis.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.4. Prekių pristatymo kaina yra automatiškai įtraukiama į užsakymo kainą, išskyrus tuos atvejus, kuomet svetainėje vyksta specialūs pasiūlymai, suteikiantys nemokamą pristatymą.
7.5. Susipažinti su Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis, prekių pristatymo terminais galite čia.

 

8. PREKIŲ PRIĖMIMAS

8.1. Priimant užsisakytas prekes reikia patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
8.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo, arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu, todėl atsiimant prekes būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ID kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu prekes priims kitas asmuo, už siuntinį kompanija atsakomybės neprisiima.
8.3. Priimant siuntą, būtina:
8.3.1. susiskaičiuoti pakuotes. Kurjerio pristatomas pakuočių skaičius turi būti toks pats koks yra nurodytas siuntų pristatymo lape, kurį Pirkėjui pateikia kurjeris. Jeigu pristatomų pakuočių skaičius skiriasi nuo siuntų pristatymo lape nurodyto pakuočių skaičiaus, – tuomet siuntų pristatymo lape būtina patikslinti gautų pakuočių skaičių;
8.3.2. patikrinti pakuočių etiketes. Ant pakuočių etikečių turi būti nurodytas Pirkėjo adresas, o pakuočių numeriai turi atitikti siuntų pristatymo lape nurodytus pakuočių numerius. Jeigu pristatytų pakuočių numeriai skiriasi nuo siuntų pristatymo lape nurodytų pakuočių numerių, – tuomet siuntų pristatymo lape būtina patikslinti gautų pakuočių numerius;
8.3.3. apžiūrėti gautas pakuotes. Pristatomos pakuotės turi būti tvarkingos, t.y. nepraplėštos, nesugniuždytos ir kitaip nepažeistos.
8.4. Jeigu pristatoma siunta yra netvarkingoje pakuotėje, Pirkėjas turi teisę jos nepriimti, kurjeriui nurodydamas iš karto ją gražinti KOBIOKI prekės techninės būklės patikrinimui. Nusiskundimus dėl trūkumų, užsakymų neatitikimo būtina pateikti klientų aptarnavimo skyriui tą pačią dieną kai gautos prekės.
8.5. Nesilaikius šių instrukcijų, KOBIOKI neatsako už pristatytų prekių trūkumą ar sugadinimą.
8.6. Dėl jūsų kompiuterio nustatymų bei monitoriaus raiškos, apšvietimo ar panašių sąlygų reali prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje.

 

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas KOBIOKI internetinėje parduotuvėje, kitose KOBIOKI valdomose prekybos vietose (parduotuvėse), KOBIOKI paskyroje, esančioje socialiniame tinklapyje Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
9.2. Pardavėjas turi teisę, prieš tai informavęs pirkėjus, savo vienašališku sprendimu pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
9.3. Specifinės tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.
9.4. Pardavėjas, gavęs išankstinį, savanorišką Pirkėjo sutikimą, gali rinkti papildomus duomenis apie Pirkėją: telefono numerį, gimimo datą, vaikų skaičių, vaikų gimimo datą ar kt. duomenis.
9.4.1. Papildomiems duomenims rinkti pateikiamos atskiros, specialios apklausos formos, kurias klientas pildo savanoriškai. Apklausos formose visada nurodomas informacijos rinkimo tikslas ir naudos Pirkėjui.
9.4.2. Papildomi duomenys gali būti renkami siekiant užtikrinti specializuotus pasiūlymus: akcijas, naujienas, straipsnius ar kt. klientui naudą teikiančią informaciją.
9.5. Privatumo politikos detalias nuostatas galima rasti atskirame dokumente, paspaudus nuorodą Privatumo politika.

10. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo užsakymo formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia, o Pirkėjas gali naudotis, Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus lankydamasis interneto parduotuvėje KOBIOKI
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Biokobi international“ elektroniniu paštu [email protected] Darbo dienomis I-V nuo 8.00 iki 16.00 val.
12.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.